Нашата цел е да включим устойчивите аспекти на CSR в нашата основна дейност. Съществените аспекти са нашата интегрирана система за управление и нашата фирмена култура. Съществен елемент от нашата култура е управлението на разнообразието. Нашата сила е в зачитането на разнообразието от партньорски групи. SIMACEK дава доброволен принос в икономиката, който се простира извън законовите изисквания, за да окаже положително влияние върху развитието и да осигури устойчиви работни места. В тази връзка във фирмата се създаде собствен отдел. Екипът от хора се грижи за дефинирането на целите и тяхното изпълнение. Освен това има и представител на женската организация и доверено лице на хората с увреждания. Това звено е под прякото ръководство на фирмата. Интегрираната система за управление, човешките ресурси и CSR-отдела формират една хомогенна връзка. 

 

Към нашите CSR-сфери на работа се числят отговорно фирмено ръководство, справедливи търговски и работни практики, доволни служители, непокътната природа, потребителски и фирмени интереси, които са интегрирани в политиката на концерна.

 

Задачите са ориентирани към процесите въз основата на направени анализи, планиране, изпълнение, оценки и доклади на мениджмънта.

 

Всяка година реализираните и планираните мерки се подлагат и на външен одит по отношение на организацията и процесите, интегрираната CSR стратегия, политики, стратегическо и оперативно планиране и показатели, компетентност и създаването на информираност и комуникации със заинтересованите страни.

По отношение на това ние приемаме, че сме една учеща се организация.

 

Сигурност за бъдещето! 

Интегриране на CSR в нашата система за управление

Във връзка с изискванията на определени заинтересовани лица, аспекти от CSR непрекъснато се интегрират в работните процеси. По отношение на качество, околна среда, безопасност на труда, икономически и социални аспекти се взимат типични белези, които редовно се измерват и се подлагат на оценка. По този начин се гарантира постоянното подобряване на цялата система.

 

Текущи проекти

Всички проекти се разработват и реализират на базата на ясно дефинирани цели. Процесът се документира и измерва. Получените резултати се включват в годишните прегледи на управлението и на всеки две години се публикуват като доклад (първият от 2013 година).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашите цели

  • Повишаване удовлетвореността на служителите
  • Предотвратяване на рискове
  • Подобряване на услугите при клиентите
  • Дългосрочни и честни отношение с нашите служители, клиенти и партньори
  • Подобряване на околната среда
  • Сигурност за бъдещето
  • Иновативност
  • Модел за подражание