1.     Všeobecné   

a)     Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Špeciálne dodatky závisia od regiónu a špecifických obchodných podmienok (ďalej ŠOP).

b)     Spoločnosť SIMACEK Facility Management Group GmbH (ďalej SIMACEK) koná len a výhradne na základe VOP a relevantných ŠOP.

c)     Obsah zmluvy určujú dve podpísané zmluvné strany, zmluvný dokument a tieto VOP a relevantné ŠOP. Zmluvný kontrakt je najvyššej dôležitosti, VOP a relevantné ŠOP sa uplatňujú iba druhotne a to v prípadoch, ktoré zmluva neupravuje.

d)     Zmeny a dodatky platného obsahu zmluvy a VOP a relevantých ŠOP vo forme špecifickej zmluvy sú právne záväzné iba v prípade ich písomného potvrdenia splnomocnenými osobami. Obzvlášť ústne dohody zamestnancov spoločnosti SIMACEK nie sú právne záväzné.

e)     Termín „výkon“ sa vo VOP používa na označenie poskytovania a dodania služieb.

 

2.     Práva a povinnosti zákazníka

a)     Zákazník je povinný zabezpečiť, aby všetky ním poskytnuté údaje a informácie a všetky ostatné činnosti, požadované v súlade s poskytovaním údajov pre zadanie zákazky, boli úplné a správne.

b)     Zákazník má povinnosť informovať svojich zamestnancov o rozsahu a časovom rozmedzí aktivít zamestnancov spoločnosti SIMACEK a postarať sa, aby personál spoločnosti SIMACEK mohol nerušene vykonávať svoju prácu.

c)     Zákazník súhlasí, že v prípade ak predmet zmluvy alebo dodatky vo forme špecifických podmienok vyžadujú špeciálnu úpravu, bude o tom spoločnosť SIMACEK informovať. Pokiaľ povinnosť klienta informovať o skutočnostiach nie je splnená, spoločnosti SIMACEK nevzniká zodpovednosť a záruka.

d)     Zákazník má povinnosť spolupracovať so spoločnosťou SIMACEK pri zavádzaní opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z tohto dôvodu je nutné koordinovať aktivity na mieste výkonu práce a vymieňať si informácie o potenciálnych rizikách na pracovisku so svojimi zamestnancami a predstaviteľmi zamestnancov. Spoločnosť SIMACEK je povinná predložiť dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

e)     Zákazník je povinný zariadiť a vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia odsúhlasené spoločnosťou SIMACEK. Zákazník je okrem toho povinný poskytnúť správne inštrukcie zamestnancom spoločnosti SIMACEK.

f)      Zákazník súhlasí s tým, že hodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci trvalého pracoviska SIMACEK, napr. v prípade poskytovania recepčných a bezpečnostných služieb atď., sa realizuje v priestoroch zákazníka. Rovnako aj hodnotenie dodržiavania požiadaviek zákona na nakladanie s odpadom.

g)     Pokiaľ sa pri výkone práce pre zákazníka (podľa nariadení týkajúcich sa prevádzkového materiálu) používa pracovné zariadenie s vlastným pohonom, spoločnosť SIMACEK poskytne svojim zamestnancom vodičské oprávnenie (identifikačnú kartu podľa nariadení (AUVA) rakúskeho sociálneho poistenia rizík plynúcich zo zamestnania). Zákazník môže na požiadanie obdržať kópie vodičského oprávnenia.

h)     Zákazník poskytuje, pokiaľ je to potrebné pre výkon služieb, teplú a studenú vodu a tiež elektrickú energiu na prevádzku strojov bezplatne.

i)     Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti SIMACEK všetky kľúče potrebné k plneniu predmetu zmluvy, načas a bezplatne.

j)     Pokiaľ pri výkone práce dôjde k úmrtiu ľudí následkom zásahu elektrickým prúdom alebo blesku alebo poškodeniu zdravia, je zákazník povinný hlásiť udalosť na najbližšej policajnej stanici. Povinnosť hlásenia sa vzťahuje na osobu, ktorá obsluhuje elektrický systém alebo vybavenie. Pokiaľ to nie je možné potom sa povinnosť hlásenia vzťahuje na osobu, ktorá bola svedkom udalosti.

 

3.     Práva a povinnosti spoločnosti SIMACEK

a)     Spoločnosť SIMACEK je povinná v rámci zmluvy poskytovať služby vhodným spôsobom, starostlivo a zodpovedne a preukázateľnými fondmi, strojmi a metódami.

b)     Spoločnosť SIMACEK zabezpečuje za účelom plnenia zmluvy potrebných skúsených pracovníkov a zaväzuje sa nevyužívať personál, za ktorého čestnosť, zodpovednosť a uvedomelosť nie je možné sa zaručiť.

c)     Spoločnosť SIMACEK pred výkonom práce vymenuje koordinátora alebo manažéra predmetu zmluvy, ktorý je zákazníkovi k dispozícii ako stabilný sprostredkovateľ zabezpečujúci potrebné úkony pre výkon služby a poskytovanie informácií a ktorý komunikuje rozhodnutia spoločnosti SIMACEK.

d)   Spoločnosť SIMACEK môže na pracovisku, kde pracujú viacerí pracovníci naraz, alebo v následnosti, začať s vykonávaním prác iba po predložení plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa § 7 Zákona o koordinácii stavebných pracovníkov, splnomocnenou osobou zmluvnej strany alebo ustanoveným koordinátorom plánu.

e)     Spoločnosť SIMACEK má právo meniť odsúhlasené služby, pokiaľ nový spôsob realizácie, technicky vyspelejšie vybavenie alebo výkon práce spĺňa alebo vylepšuje odsúhlasený štandard, bez nároku na zmenu dohodnutej ceny.

f)      Personál spoločnosti SIMACEK má povinnosť prijímať inštrukcie ohľadom poskytovania služieb iba od zodpovedných predstaviteľov spoločnosti SIMACEK. Ak napriek tomu vystanú priame požiadavky na vykonanie prác, aj v prípade keď nie sú predmetom zmluvy so spoločnosťou SIMACEK, spoločnosť SIMACEK je oprávnená vyúčtovať čas trvania prác podľa hodinovej sadzby a nákladov na kúpu materiálu.

g)     Vybavenie potrebné pre plnenie zákazky dodáva spoločnosť SIMACEK, spoločnosť SIMACEK vykonáva služby a iniciuje ich.

h)     Spoločnosť SIMACEK sa riadi zákonnými predpismi prevencie úrazov a zväzuje sa poučiť o nich svoj personál.

i)      Spoločnosť SIMACEK nezodpovedá za separovanie odpadu nad rámec separovania vykonávaný klientom.

 

4.     Subdodávateľské služby

a)     Spoločnosť SIMACEK má právo postúpiť zmluvu ako aj časti zmluvy tretej strane.

b)     Spoločnosť SIMACEK má pri právo zabezpečovať cudzí personál za účelom plnenia predmetu zmluvy alebo ho v plnej miere alebo čiastočne plniť formou spolupráce s partnermi a subdodávateľmi.

 

5.     Ceny a platobné podmienky

a)     Ceny za služby sú kalkulované podľa platnej kolektívnej zmluvy konkrétnych zamestnaneckých skupín vykonávajúceho personálu, platnej v čase vzniku zmluvy, a pokiaľ nebolo dohodnuté inak, závisia od pracovných hodín bez alebo s príplatkom.

 

Služby

Bežný pracovný čas bez príplatku

Pracovný čas s

50%-ným príplatkom

Pracovný čas s príplatkom za nočnú prácu

Špeciálne upratovanie, údržbové služby, upratovanie garáží a údržba zelených plôch

Po-Štv      07:00-16:00

Pi             07:00-14:45

Po-Štv     16:00-20:00

Pi             14:45-20:00

So             07:00-20:00

 

Pravidelné upratovanie

Po-So       06:00-21:00

24. a. 31.12.  12:00-21:00

 

Bezpečnostné služby

Po-Ne      06:00-22:00

24. a. 31.12   12:00-24:00

Po-Ne      22:00-06:00

Všetky ostatné služby

 

Po-Štv      07:00-16:00

Pi              07:00-14:45

Po-Štv     16:00-20:00

Pi             14:45-20:00

So             07:00-20:00

 

Práca počas štátnych sviatkov a mimo pracovných hodín bude spoplatnená 100%-ným príplatkom.

b)    Splatnosť faktúry je pri schválení povolenia na inkaso zákazníkom 10 dní. Pokiaľ nie je schválené povolenie na inkaso, faktúra je splatná ihneď.

V prípade omeškania platby bude zákazník znášať výdaje spojené s upomienkami a vymáhaním, zahŕňa to najmä výdaje spoločnosti SIMACEK na služby právnika ako aj omeškané úroky vo výške 12% ročne. Pri transakciách spadajúcich pod Zákon ochrany spotrebiteľa je úrok vo výške 5% ročne. Všetky otvorené sadzby sú splatné okamžite.

c)     Pri objednávke služieb bez vypracovanej cenovej ponuky je nutné dohodnúť cenu ešte pred vykonaním prác. Pokiaľ sa práce vykonajú bez predchádzajúcej cenovej ponuky, platí bod 3.f VOP.

d)    Hodiny mimo pracovných hodín, ďalšie služby a voliteľné služby sú samostatne účtované a spoplatnené podľa ich skutočnej ceny.

e)     V prípade omeškaných platieb zákazníka má spoločnosť SIMACEK právo pozastaviť vykonávanie zmluvných služieb bez udania termínu, odstúpiť od zmluvy a v prípade ak jej ďalšie aktivity závisia od uhradenia odmeny má právo vyžadovať platbu nákladov a poplatkov vopred.

 

f)      Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH, bez transakčných poplatkov alebo iných štátnych poplatkov. Tieto poplatky budú v plnej sume účtované samostatne.

g)    Spoločnosť SIMACEK má právo na zmenu položky nákladov a následnú úpravu ceny. V prípade zmeny cien, napr. surovín a spotrebného tovaru a iných nákladov, poplatkov, prepravy atď. si spoločnosť SIMACEK vyhradzuje právo na rozumnú úpravu cien v prospech klienta alebo na jeho náklady. Právo úpravy cien sa vzťahuje tiež na opakované objednávky. Ceny uvádzané v ponukách a postúpené ceny sa rozumejú ako ceny bez DPH.

        Pri dlhodobých zmluvných vzťahoch sa úprava cien, pokiaľ nie je ustanovené inak, vykonáva raz ročne, podľa rozhodnutia nezávislej arbitrážnej komisie Federálneho ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže.

 

h)     Úpravy zo strany zákazníka, ktoré majú za následok zmenu vo výkone zmluvy, je ihneď potrebné oznámiť spoločnosti SIMACEK, v každom prípade však pred poskytnutím dodatočných služieb v písomnej forme, elektronicky alebo faxom.

i)      Dodanie tovaru alebo produktov sa vykonáva na náklady klienta. Spoločnosť SIMACEK si vyhradzuje právo vyčísliť škody spôsobené v prípade oneskorenej dodávky. Až do úplného uhradenia dlžnej sumy je tovar výlučným majetkom spoločnosti SIMACEK.

j)      Zápočet nespotrebovaných vrátených tovarov alebo služieb nie je možný.

k)     Spôsob platby je telebanking (elektronický prevod finančných prostriedkov).

 

6.     Povinnosť klienta poskytovať informácie

a)     Zákazník je povinný poskytnúť všetky podrobnosti zmluvy a dohodnuté plnenie podľa vlastnej politiky transparentnosti. Spoločnosť SIMACEK obdrží všetky dokumenty a informácie potrebné pre výkon služieb.

b)    Chyby, ktoré vzniknú následkom zanedbania povinností zákazníka bude znášať zákazník.

c)     Pokiaľ sa služby vykonávajú v priestoroch zákazníka,  zákazník zabezpečí, aby bola spoločnosť SIMACEK informovaná o platných pravidlách prevencie úrazov a bezpečnosti práce a ostatných nariadeniach.

d)    Zákazník je povinný informovať o okolnostiach, za ktoré spoločnosť SIMACEK zodpovedá a škodách týkajúcich sa všetkých služieb spoločnosti SIMACEK. Po zistení okolností ihneď informuje spoločnosť SIMACEK a poskytne zodpovedajúcu pomoc pri zisťovaní faktov.

 

7.     Záruky a zodpovednosť

a)        Ak spoločnosť SIMACEK nie je schopná poskytnúť dohodnuté služby alebo je schopná poskytnúť služby len v obmedzenej miere z dôvodu vandalizmu a vyššej moci, napríklad v prípade vojny, spoločenských nepokojov, prírodnej katastrofy alebo požiaru, sabotáže, karantény, nariadenia vlády, verejného poriadku, stavu núdze, štrajkov blokády, teroristického útoku, epidémie, extrémneho počasia, lavíny a iných nepredvídateľných skutočností, zákazník nemá nárok uplatňovať si náhradu škôd.

b)       V spomenutých prípadoch má spoločnosť SIMACEK právo pozastaviť, obmedziť alebo zmeniť výkon zmluvy.

c)        V prípade pozastavenia zmluvných služieb spoločnosťou SIMACEK je zákazník oslobodený od platieb za toto obdobie. Obmedzenie výkonu služieb sa zohľadní v pomerne ponížených poplatkoch na základe vzájomnej dohody.

d)       Pokiaľ nie je možné poskytovať zmluvné služby následkom okolností, ktoré sú v kompetencii zákazníka, zákazník nie je oslobodený zmluvnej povinnosti služby uhradiť.

e)       Spoločnosť SIMACEK zodpovedá za škody, spôsobené personálom v rámci odsúhlaseného výkonu zmluvy, iba v prípade hrubého zanedbania povinností alebo úmyselného správania. Týka sa to osobných zranení a tiež mierneho zanedbania povinností. Takáto zodpovednosť sa vzťahuje na škody, ktoré neboli písomne nahlásené zákazníkovi do 3 dní od vzniku škody.

f)         Zodpovednosť za vzniknuté škody spoločnosti SIMACEK je limitovaná hodnotou majetku a sumou poisteného krytia platného v čase vzniknutej škody.

g)       Zodpovednosť za vyplývajúce škody, vrátane ušlého zisku, škôd následkom prerušenia prevádzky a škôd z toho vyplývajúcich, nie je vymáhateľná.

h)       Príčiny zodpovednosti za škodu musia byť zo strany klienta dokázané.

i)         Prenosné kľúče personálu spoločnosti SIMACEK budú v prípade straty vymenené do maximálnej výšky nákladov 3 650,00 EUR.

 

8.     Dĺžka platnosti zmluvy

a)     Zmluvy, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

b)    Zmluvné úpravy a dodatky sú platné len v písomnej forme.

 

9.     Vypovedanie zmluvy

I.      Bežné ukončenie:

a)     Zmluvu je možné ukončiť v ktoromkoľvek mesiaci roka s výpovednou lehotou v trvaní troch mesiacov vo forme doporučeného listu.

b)    Pokiaľ zmluva nebola vypovedaná v stanovenej lehote, zmluva sa automaticky predlžuje.

II.     Mimoriadne vypovedanie zmluvy:

a)     Zmluvu je možné vypovedať zo strany spoločnosti SIMACEK bez výpovednej lehoty v písomnej forme v nasledovných prípadoch kedy

·         zákazník mešká s úhradou platieb (5.e);

·         spoločnosť zákazníka vstúpila do likvidácie alebo fúzie;

·         zákazník postúpi objednávku tretej strane bez súhlasu spoločnosti SIMACEK;

·         zákazník uviedol spoločnosť SIMACEK alebo tretiu osobu do omylu ohľadom potvrdenia zmluvy alebo schvaľovacieho procesu;

·         zákazník napriek žiadostiam spoločnosti SIMACEK neposkytol potrebnú dokumentáciu na určenie výšky poplatkov;

·         v prípade vandalizmu alebo zásahu vyššej moci (7.a) sú obidve strany oslobodené od plnenia nariadení zmluvy, bez porušenia zmluvy. Pokiaľ okolnosti spôsobené vyššou mocou trvajú dlhšie ako 3 mesiace, obidve strany majú nárok písomne vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.

b)   Ak je z ekonomických alebo iných dôvodov nutné služby ukončiť alebo zmeniť, spoločnosť SIMACEK  si vyhradzuje právo zmluvu predčasne ukončiť s výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca.

c)     S výnimkou pokračovania zmluvy je možné predčasne ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca iba v prípade predaja alebo iného kompletného odovzdania objektu zákazníka. Pokiaľ sa jedná o sťahovanie, v takomto prípade služby budú naďalej vykonávané v nových objektoch a spoločnosť SIMACEK v tomto prípade od zmluvy neodstúpi. Spoločnosť SIMACEK si však vyhradzuje právo pri presťahovaní stanoviť nové ceny alebo s výpovednou lehotou v trvaní 2 týždňov od predmetu zmluvy odstúpiť.

 

10.   Vernosť

a)     Obidve zmluvné strany sú povinné zachovávať vzájomnú lojalitu.

b)    Zákazník za zaväzuje, že nebude pracovníkov preberať, ani preberanie pracovníkov neumožní. Klient sa zväzuje, že bude zamestnávať personál spoločnosti SIMACEK počas trvania zmluvy a jeden rok po jej ukončení.

c)     V prípade porušenia tohto ustanovenia, zmluvná strana zodpovedná za porušenie zmluvy je povinná zaplatiť pokutu 6 brutto mesačných platov príslušnej pracovnej sily v minimálnej sume 10000,00 EUR, táto pokuta nie je predmetom súdneho zmiernenia.

 

11.   Vlastnícke práva

a)     Tovar alebo produkty dodané spoločnosťou SIMACEK zostávajú až do úplného uhradenia platby majetkom spoločnosti SIMACEK. Toto obmedzenie práva sa rozširuje aj na obžalovanie zákazníka z možného ďalšieho predaja tovaru.

b)    Zákazník má povinnosť informovať spoločnosť SIMACEK ak tretia strana získala prístup k produktom dodaným v rámci výhrady vlastníctva.

c)     Zákazník je povinný dodržiavať vlastnícke práva, práva k ochrannej známke alebo práva nahliadnuť do dokumentov tretích strán, ktoré sú dostupné pri realizácii objednávky (fotografie, logá, atď.). Spoločnosť SIMACEK nezodpovedá za porušenie týchto práv. Pokiaľ je spoločnosť SIMACEK braná na zodpovednosť za porušenie, je klient je povinný uhradiť všetky straty vzniknuté používaním treťou stranou.

c)     Pokiaľ spoločnosť SIMACEK ukončí výkon zmluvy, všetky prefinancované nákresy, skeče, nástroje, pomôcky, vzorky, modely a podobné zostávajú alebo sa stanú majetkom spoločnosti. Tretie strany ich nemôžu sprístupniť alebo dať k dispozícii na iné účely a na reklamné účely. Musia byť vrátené spoločnosti SIMACEK ihneď po poskytnutí služieb a/alebo v prípade ukončenia alebo vypovedania zmluvy.

Zákazník je okrem toho povinný všetky dôverné informácie a prijaté kópie zničiť alebo ihneď po poskytnutí služieb, ukončení alebo vypovedaní zmluvy preukázateľne zmazať.

d)     V prípade poškodenia alebo straty tovarov a produktov spoločnosti SIMACEK je zákazník povinný škody nahradiť.

 

12.   Ochrana údajov

a)     Spoločnosť SIMACEK zaznamenáva a používa osobné údaje iba s výslovným súhlasom zákazníka. Pred používaním údajov je klient požiadaný o súhlas s uchovávaním údajov a použitím pre tieto účely. Zákazník je informovaný o ukladaní, spracovaní a postúpení údajov, druhu údajov, skupine prijímateľov služieb. Zákazník je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

b)    Spoločnosť SIMACEK zmluvne ukotví, aby jeho partneri/poskytovatelia služieb neposkytli údaje zákazníka tretej strane bez výslovného súhlasu. Okrem toho sú partneri/poskytovatelia služieb povinní po ukončení zmluvy a poskytovania služieb vymazať údaje o zákazníkovi.

c)     Viac informácií o ochrane údajov nájdete v zmluve o ochrane osobných údajov.

 

13.   Príslušnosť

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy spadajú pod jurisdikciu zodpovedajúceho súdu vo Viedni, podľa platných rakúskych zákonov. Miesto súdu je Viedeň.