Naším integrovaným systémom manažmentu (IMS) zabezpečujeme, aby nami poskytované služby boli najvyššej dosiahnuteľnej kvality. Používanie synergií a integrácia zdrojov umožňuje nenáročný, plynulý a účinný manažment. Procesy a postupy sa zvažujú z rôznych uhlov, identifikujeme a optimalizujeme potenciálne rozhrania. Pravidelné sebahodnotenie vyžadované za účelom prispôsobenia sa rôznym štandardom je súčasťou IMS, napríklad audity a hodnotenia nevyžadujú žiadne ďalšie výdaje.

 

 

Výhody prístupu

 

 • Vyzdvihuje potenciál pre vylepšenia
 • Zlepšuje komunikáciu
 • Zlepšuje analýzu údajov
 • Zlepšuje schopnosti a vytvára vyššiu flexibilitu
 • Zvyšuje motiváciu zamestnancov vďaka transparentnosti štruktúr
 • Zlepšuje zaškolenie zamestnancov a zvyšuje ich povedomie

 

 

Pri práci dodržiavame:

 

 • ISO 26000 (Korporátna spoločenská zodpovednosť )
 • ISO 27000 (Ochrana informácií)
 • ISO 31000 (Rizikový manažment)
 • ISO 22000 (Bezpečnosť potravín)
 • Medzinárodné potravinové normy
 


Náš integrovaný manažérsky systém je certifikovaný podľa:

 

 • ISO 9001 (Manažment kvality)
 • ISO 14001 (Environmentálny manažment)
 • OHSAS 18001 (Manažment zdravia a bezpečnosti pri práci)